• รายงานผลการดำเนินงาน

  เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริธรรมวิทยา โรงเรียนดาราศาสน์วิทยา และผู้บริหารโรงเรียนแสงธรรมอิสลามวิทยา

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • เชิญประชุมชี้แจงเพื่อการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชนงบปีประมาณ 2560

  เรียน โรงเรียนศิริธรรมวิทยา โรงเรียนดาราศาสน์วิทยา และโรงเรียนแสงธรรมอิสลามวิทยา

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • เรียน รร อัดดี ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน

  เรียน รร อัดดี 

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • โครงสร้างข้อสอบ NT 59 (Test Blueprint)

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • โครงสร้างข้อสอบ O-NET 59 (Test Blueprint)

  อ่านเพิ่มเติม...  

การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

วันจันทร์ ที่๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ สนง.สช.อ.บาเจาะ . พร้อมด้วยนายอำเภอบาเจาะ หัวหน้าส่วนราชการ โต๊ะครู ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนและผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ได้ร่วมต้อนรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ มาศึกษาสภาพจริงระยะที่ ๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ. พร้อมนี้ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในการเข้าสู่ตำแหน่งในอนาคต

เกี่ยวกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ

วิสัยทัศน์

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลการจัดการศึกษาเอกขนให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพ
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษาเอกชน
 4. สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนให้อยู่ในกรอบความมั่นคงโดยใช้หลักการทางศาสนา

 ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน
 2. สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
 3. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อนำไปสู่สันติสุข

นำเสนอ สช.อ.บาเจาะ