• เชิญเข้าร่วมโครงการ “การประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้”

  เรื่อง  เชิญเข้าร่วมโครงการ “การประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้”

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • การต้อนรับ รมต.ช. กระทรวงศึกษาธิการ

  ขอความร่วมมือให้โรงเรียนกรอกชื่อผู้บริหารและครูที่จะเข้าร่วมต้อนรับ รมต.ช. ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • ประกาศกองทุนสงเคราะห์

  เรื่อง การนำส่งเงินสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ(เงินทุนเลี้ยงชีพ)โดยวิธี  Online ผ่าน Web Application(เพิ่มเติมฉบับที่ ๒) กองทุนสงเคราะห์จึงขอความร่วมมือดำเนินการภายใน วันที่ 30 กันยายน 2559 ประกาศกองทุนสงเคราะห์

   
 • การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ “วันแม่แห่งชาติ”

  ขอให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

  ๑. แจ้งรายชื่อนักเรียนตามบัญชีรายชื่อดังแนบ ที่เข้าร่วมรับทุนการศึกษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

   

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต กีฬานักเรียนจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2559

  ตามที่  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส

  อ่านเพิ่มเติม...  

สช.พบเพื่อนครู รวมทั้ง ๙ โรง

 

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอบาเจาะ นำโดยนายวุฒิวัฒน์. ภิรมย์พันธุ์ภักดี ผอ.สช.อ.บาเจาะ น.ส.ฮูไซมะห์. กือเด็ง นวก.ศึกษาปฏิบัติการ น.ส.นุรีซำ มะเจ๊ะแน นวก.เงินและบัญชีปฏิบัติการ นายอริส สะมะแอ นวก.ศึกษา นายมาฮามะฮาดีม้ง เจ๊ะมิ นวก.พัสดุ และน.ส.โรสนีย์ เกษตรกาลาม นวก.เงินและบัญชี ได้เชิญคณะครูและอุสตาซ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสังกัดอำเภอบาเจาะ. ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกรณีที่ สนง.สช.อ.บาเจาะ เข้าประชุมตามโรงเรียน จำนวน. ๕๕ คน เพื่อประชุมชี้แจงแนวการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาประชุมเป็นที่เรียบร้อย

เกี่ยวกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ

วิสัยทัศน์

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลการจัดการศึกษาเอกขนให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพ
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษาเอกชน
 4. สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนให้อยู่ในกรอบความมั่นคงโดยใช้หลักการทางศาสนา