• ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  ได้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • หลักสูตรต้นแบบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้พัฒนาและจัดทำหลักสูตรต้นแบบตามโครงการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรม

  ตามที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรง ๒๕ นราธิวาส เปิดรับสมัครเยาวชน ผู้ว่างงาน และบุคคลทั่วไป ที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดนราธิวาส

  จังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดนราธิวาส (เอกสารแนบ)

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (เอกสารเพิ่มเติม)

  อ่านเพิ่มเติม...  

โครงการอบรม "ทางนำศาสนา นำพาสู่ใต้สันติสุข"

 

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ นายวุฒิวัฒน์ ภิรมย์พันธุ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ มาบรรยาย โครงการอบรม "ทางนำศาสนา นำพาสู่ใต้สันติสุข" ณ บริเวณมัสยิดตะโละมาเนาะ

เกี่ยวกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ

วิสัยทัศน์

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลการจัดการศึกษาเอกขนให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพ
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษาเอกชน
 4. สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนให้อยู่ในกรอบความมั่นคงโดยใช้หลักการทางศาสนา