• ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับกาชาดจังหวัดนราธิวาส

  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กำหนดออกรับบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็น พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” (เอกสารแนบ) เพื่อจัดหาโลหิตให้กับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วย รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ในวันพุธ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ 

   
 • การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา

  การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา ให้โรงเรียนแสดงความประสงค์ในการจัดซื้อหรือไม่จัดซื้อ ตามแบบแจ้งความประสงค์ไม่จัดซื้อแบบพิมพ์ ส่งกลับมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 และหากโรงเรียนใดประสงค์จัดซื้อ  ให้รายงานตามรายการสั่งซื้อแบบพิมพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด

   
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด

   
 • งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 โดยให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสงค์ไปศึกษาต่อต่างประเทศด้านทักษะภาษาอาหรับ

  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสงค์ไปศึกษาต่อต่างประเทศด้านทักษะภาษาอาหรับ 

  อ่านเพิ่มเติม...  

การนิเทศศูนย์ฯ (ตาดีกา) ปีงบประมาณ 60

 

วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม. 2560 ผอ.สช.อ.บาเจาะ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 ได้เข้าประเมิน นิเทศ ติดตามศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา). ณ ศูนย์ฯตาดีในอำภอบาเจาะ. จังหวัดนราธิวาส

เกี่ยวกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ

วิสัยทัศน์

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลการจัดการศึกษาเอกขนให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพ
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษาเอกชน
 4. สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนให้อยู่ในกรอบความมั่นคงโดยใช้หลักการทางศาสนา

 ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน
 2. สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
 3. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อนำไปสู่สันติสุข

นำเสนอ สช.อ.บาเจาะ