• งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 โดยให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสงค์ไปศึกษาต่อต่างประเทศด้านทักษะภาษาอาหรับ

  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสงค์ไปศึกษาต่อต่างประเทศด้านทักษะภาษาอาหรับ 

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลโมร็อกโก

  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลโมร็อกโก  ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า รัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือ ระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของโมร็อกโก (เอกสารเพิ่มเติม

   
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ เรื่อง รับสมัคร และเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ (ประกาศ สพม.๑๕)

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • การนำส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อทดสอบไอเน็ต I-NET ปี 60 สำหรับตาดีกา

  https://youtu.be/ISNTEfYyi5I

   

การนิเทศศูนย์ฯ (ตาดีกา) ปีงบประมาณ 60

 

วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม. 2560 ผอ.สช.อ.บาเจาะ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 ได้เข้าประเมิน นิเทศ ติดตามศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา). ณ ศูนย์ฯตาดีในอำภอบาเจาะ. จังหวัดนราธิวาส

เกี่ยวกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ

วิสัยทัศน์

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลการจัดการศึกษาเอกขนให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพ
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษาเอกชน
 4. สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนให้อยู่ในกรอบความมั่นคงโดยใช้หลักการทางศาสนา

 ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน
 2. สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
 3. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อนำไปสู่สันติสุข

นำเสนอ สช.อ.บาเจาะ