• การรับสมัครนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆของรัฐ ๙ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาชาวไทย  ที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆของรัฐ ๙ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

  ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

  ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทั้งระบบในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  ด้วย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร   และครูโรงเรียนเอกชนทั้งระบบในระดับจังหวัด ใช้เงินจากจากงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • ประชาสัมพันธ์การสมัครรับ นร. นศ ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

  ประชาสัมพันธ์การสมัครรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  อ่านเพิ่มเติม...  

กีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

 

วันนี้ สนง.สช.อ.บาเจาะ ร่วมกับโรงเรียนเอกชนในสังกัดโรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ โรงเรียนศิริธรรมโรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์โรงเรียนเจริญศาสตร์โรงเรียนธรรมสตัมภ์วิทยาโรงเรียนอัลมัสโฮร์โรงเรียนตายุลอิสลามโรงเรียนดาราศาสน์วิทยาและโรงเรียนบาเจาะ. ได้จัดกีฬาสีประจำปี. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สนามโรงเรียนเจริญศาสตร์ โดยเชิญนายเจ๊ะสะมะแอ มะยายอ ปลัดอาวุโสอำเภอบาเจาะ. ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน. อัลฮำดูลลีละห์. การเตรียมการทุกอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยดีเยี่ยม ทุกโรงเรียนให้ความร่วมมือดีมาก จึงใคร่ขอขอบคุณท่านผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการทุกฝ่ายตลอดจนลูกๆนักกีฬาทุกๆคน/วัสลาม

เกี่ยวกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ

วิสัยทัศน์

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลการจัดการศึกษาเอกขนให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพ
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษาเอกชน
 4. สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนให้อยู่ในกรอบความมั่นคงโดยใช้หลักการทางศาสนา

 ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน
 2. สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
 3. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อนำไปสู่สันติสุข

นำเสนอ สช.อ.บาเจาะ