• ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ

  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา กำหนดจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • ประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีความประสงค์ขอเทียบวุฒิการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนจบต่างประเทศ

  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีความประสงค์ขอเทียบวุฒิการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนจบจากต่างประเทศ

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • การรับสมัครนักเรียนทุนการศึกษาโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ประจำปี 2560

  ด้วยโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ภายใต้ทุนการกุศลสมเด็จย่า และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้

  ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส สำรวจรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2560

  อ่านเพิ่มเติม...  
 • พบปะนักเรียนหน้าเสาธง

  ด้วยสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ มีกำหนดพบปะนักเรียนหน้าเสาธง ระหว่างวันที่ 9 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

  อ่านเพิ่มเติม...  

กีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

 

วันนี้ สนง.สช.อ.บาเจาะ ร่วมกับโรงเรียนเอกชนในสังกัดโรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ โรงเรียนศิริธรรมโรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์โรงเรียนเจริญศาสตร์โรงเรียนธรรมสตัมภ์วิทยาโรงเรียนอัลมัสโฮร์โรงเรียนตายุลอิสลามโรงเรียนดาราศาสน์วิทยาและโรงเรียนบาเจาะ. ได้จัดกีฬาสีประจำปี. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สนามโรงเรียนเจริญศาสตร์ โดยเชิญนายเจ๊ะสะมะแอ มะยายอ ปลัดอาวุโสอำเภอบาเจาะ. ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน. อัลฮำดูลลีละห์. การเตรียมการทุกอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยดีเยี่ยม ทุกโรงเรียนให้ความร่วมมือดีมาก จึงใคร่ขอขอบคุณท่านผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการทุกฝ่ายตลอดจนลูกๆนักกีฬาทุกๆคน/วัสลาม

เกี่ยวกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ

วิสัยทัศน์

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลการจัดการศึกษาเอกขนให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพ
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษาเอกชน
 4. สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนให้อยู่ในกรอบความมั่นคงโดยใช้หลักการทางศาสนา

 ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน
 2. สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
 3. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อนำไปสู่สันติสุข

นำเสนอ สช.อ.บาเจาะ