• แนวทางการดำเนินโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐

  แนวทางการดำเนินโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐ และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เอกสาร)

   
 • แบบตรวจสอบติดตามการให้อุดหนุนโรงเรียนเอกชนประจำปีงบประมาณ 2560

  แบบตรวจสอบติดตามการให้อุดหนุนโรงเรียนเอกชนประจำปีงบประมาณ 2560

   
 • แบบคำขอรับอุดหนุน 10 มิ.ย. ศูนย์ฯ ตาดีกา

  เรียน ประธานศูนย์ฯ ตาดีกาทุกศูนย์ ขอให้ดำเนินการจัดทำคำขอรับการอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนผู้สอนและค่าบริหารจัดการมัสยิดในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด  (ตาดีกา)ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดส่ง 10 มิถุนายน 2560   ดาวน์โหลดเอกสารแบบ word  ดาวน์โหลดเอกสารแบบ Excel

   
 • ปัจฉิมนิเทศครูผู้สอนที่ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู

  ขอเชิญผู้มีรายชื่อร่วมปัจฉิมนิเทศครูผู้สอนที่ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 20 -21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และให้ไปรายงานในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 -18.30 น. ณ โรงแรมไดอิชิ  รายละเอียด

   
 • การจัดทำรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2559

  เรียน รร เอกชน ขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดส่ง 29 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด

   

กีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

 

วันนี้ สนง.สช.อ.บาเจาะ ร่วมกับโรงเรียนเอกชนในสังกัดโรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ โรงเรียนศิริธรรมโรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์โรงเรียนเจริญศาสตร์โรงเรียนธรรมสตัมภ์วิทยาโรงเรียนอัลมัสโฮร์โรงเรียนตายุลอิสลามโรงเรียนดาราศาสน์วิทยาและโรงเรียนบาเจาะ. ได้จัดกีฬาสีประจำปี. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สนามโรงเรียนเจริญศาสตร์ โดยเชิญนายเจ๊ะสะมะแอ มะยายอ ปลัดอาวุโสอำเภอบาเจาะ. ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน. อัลฮำดูลลีละห์. การเตรียมการทุกอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยดีเยี่ยม ทุกโรงเรียนให้ความร่วมมือดีมาก จึงใคร่ขอขอบคุณท่านผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการทุกฝ่ายตลอดจนลูกๆนักกีฬาทุกๆคน/วัสลาม

เกี่ยวกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ

วิสัยทัศน์

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลการจัดการศึกษาเอกขนให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพ
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษาเอกชน
 4. สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนให้อยู่ในกรอบความมั่นคงโดยใช้หลักการทางศาสนา

 ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน
 2. สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
 3. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อนำไปสู่สันติสุข

นำเสนอ สช.อ.บาเจาะ