• รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

  รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

   
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

  รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

   
 • เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนธันวาคม 2559

  ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559 วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป หนังสือ

   
 • แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนศูนย์ฯ (ตาดีกา)

  แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนศูนย์ฯ (ตาดีกา) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

   
 • การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ ขอให้โรงเรียนใช้และดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามสิ่งที่มาด้วย 1

  อ่านเพิ่มเติม...  

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 59

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายวุฒิวัฒน์. ภิรมย์พันธุ์ภักดี ผอ.สช.อ.บาเจาะ ได้ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ. พร้อมนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนพฤศจิกายน. 2559 ต่อว่าที่ร้อยตรีจิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ ณ ห้องประชุมธารทัศน์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ. จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.30 น.

เกี่ยวกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ

วิสัยทัศน์

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลการจัดการศึกษาเอกขนให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพ
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษาเอกชน
 4. สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนให้อยู่ในกรอบความมั่นคงโดยใช้หลักการทางศาสนา

 ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน
 2. สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
 3. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อนำไปสู่สันติสุข

นำเสนอ สช.อ.บาเจาะ